ماه: دی ۱۳۹۲

درس 12 بستانکاران

بستانکاران :

در این درس با یک مثال دیگر به معرفی یک حساب جدید پرداختم و سعی کردم یك مثال ساده بزنم تا موضوع بهتر درک بشه. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

مثال:

 -1در تاریخ 20 اردیبهشت آقای حسن مقداری لوازم التحریر و كتب آموزشی به مبلغ 500.000 ریال خریداری نمود كه قرار شد وجه آنرا در پایان خرداد ماه به فروشنده پرداخت نماید.

تجزیه و تحلیل:

در این گونه موارد که مبلغی بابت معامله پرداخت نمی شه و یک نوع تعهد در قبال خرید انجام میشه از حساب بستانکاران استفاده می شود. به عبارت ساده تر خریدار با فروشنده قرار میگذاره در قبال اجناسی که دریافت می کنه مبلغ معامله رو بعداً پرداخت کنه. (البته این موضوع زمانی اتفاق میافتد که قبلا یک اعتمادی بین خریدار و فروشنده ایجاد شده باشد(

بنابراین ثبت حسابداری معامله بالا در دفتر روزنامه به شکل زیر انجام می شود:

 تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/20

ملزومات

             بستانکاران

 بابت خرید لوازم التحریر و کتاب آموزشی بطور نسیه

500.000

 

500.000

 

 * در اینجا لازم است توضیح بدم که ملزومات، به خرید مواد و لوازم مصرفی اداری مثل دفتر، خودکار، کاغذ و … گفته میشه که معمولاً یا به حساب هزینه برده میشه و یا اینکه در یک حساب به عنوان یک دارایی نگهداری میشه و در پایان سال مقداری که مصرف شده به حساب هزینه دوره منظور میشه.

 2- در زمان تسویه حساب یعنی پایان خردادماه مبلغ تعهد شده نقداً به فروشنده پرداخت شده و ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/3/31

بستانکاران

           صندوق 

 بابت پرداخت وجه نقد ملزومات خریداری شده

500.000

 

500.000

موفق باشید

درس 11 صندوق

صندوق :

در این یادداشت 3 رویداد مالی رو مثال زدم كه 2 موردش رو در مثال های قبلی  داشتیم ولی یك موردش یعنی شماره 2 كمی جدیدتره چون در این مثال می خواهیم صندوق شرکت را برای پرداخت های ضروری فعال می کنیم. ضمناً باید بگم كه من سعی كردم مثال ها رو تا میتونم ساده بیان كنم كه قابل فهم باشه ولی اگر باز هم نقطه ابهامی هست پیام بگذارید سعی میكنم جواب بدم.

1- آقای علی از ابتدای فروردین ماه بعنوان حسابدار موسسه استخدام شده و در 15 اردیبهشت آقای محمد چكی به مبلغ 1.000.000 ریال بعنوان حق الزحمه فروردین ماه به آقای علی داد.
2- در تاریخ 16 اردیبهشت آقای محمد چكی به مبلغ 1.500.000 ریال صادر نمود تا پس از نقد شدن جهت پرداخت های ضروری در صندوق موسسه نگهداری شود.
3- در تاریخ 16اردیبهشت آقای محمد مبلغ 250.000 ریال جهت پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن را به صورت نقد از صندوق به آقای علی داد تا پرداخت نماید.

توضیح :
رویدادهای 1 و 3 مانند گذشته یك حساب هزینه بدهكار شده و در مقابل آنها حساب صندق یا بانك بدلیل كاهش دارایی بستانكار شده اند اما در رویدا مالی 2 باید دقت داشت كه یك حساب داریی (صندوق) افزایش پیدا كرده پس بدهكار شده و در مقابل آن حساب دارایی دیگری (بانك) كاهش پیدا كرده و بستانكار شده است.

ثبت 1:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/15

هزینه حقوق

                بانک

بابت پرداخت حقوق فروردین ماه حسابدار موسسه

1.000.000

 

 

1.000.000

ثبت 2:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/16

صندوق

                بانک

بابت شارژ صندوق موسسه

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 ثبت 3:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/16

هزینه آب

هزینه برق

هزینه تلفن

                     صندوق

بابت پرداخت هزینه های آب و برق و تلفن بصورت نقد

50.000

120.000

80.000

 

 

 

 

250.000

 

واژگان حسابداری در انگلیسی 2

واژگان حسابداری در انگلیسی :

این هم تعدادی دیگه از واژگان حسابداری در انگلیسی که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

 

سهام

Stock

ترازنامه

Balance Sheet

سود بانكی

Bank Interest

بدهكاران

Debtors

بستانكاران

Creditors

وام

Loan

درآمد

RevenueIncome

حساب

Account

اجاره

Rent

                                                                                               

                                                                                                                                                                        موفق باشید

درس 10 درآمد

درآمد :

در درس گذشته راجع به هزینه صحبت شد و برای ادامه، در این درس بحث درآمد رو به شکل زیر پی می گیریم:
درآمد : عبارت است از افزایش در سرمایه (حقوق صاحبان سهام) بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه می باشد. به عبارت دیگر درآمد شامل مبالغی است که بابت انجام خدماتی که برای دیگران انجام می دهیم دریافت می کنیم و یا طلبکار می شویم.

مثال:

موسسه تاسیس شده توسط محمد و حسن یک موسسه آموزشی است و در ازای برگزاری کلاس های آموزشی مبالغی را دریافت می کند.
این مثال را با دو فرض شرح می دهیم:

فرض ۱:
طی فروردین ماه مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مختلف بر اساس فیش های واریزی به بانک ملی دریافت شده است.

تجزیه و تحلیل:
با توجه به اینکه مبلغ مذکور به حساب بانک واریز شده است پس یک دارایی (حساب بانک) افزایش پیدا کرده (بدهکار) و درمقابل حساب درآمد که ماهیتاً بستانکار است (افزایش آن بستانکار است) قرار می گیرد.

ثبت حسابداری آن در دفتر روزنامه به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/1/31

بانک

                     درآمد

بابت واریز حق ثبت نام در کلاس های آموزشی در فروردین ماه به حساب بانک

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

فرض ۲:
از مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب بانک واریز شده و مابقی بعنوان طلب موسسه از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی است و قرار است حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت به حساب بانک واریز گردد.

تجزیه و تحلیل :
در این حالت ۲ حساب دارایی در مقابل حساب درآمد بدهکار می شوند (حساب بانک و حساب بدهکاران) چون از کل مبلغ مقداری به حساب بانک واریز شده و مقداری در طلب شرکت از دیگران مانده است.

ثبت حسابداری آن در دفتر روزنامه به شکل زیر انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/1/31

بانک

بدهکاران

                     درآمد

بابت واریز حق ثبت نام در کلاس های آموزشی در فروردین ماه به حساب بانک

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 

ضمناْ در تاریخ 15 اردیبهشت زمانی که مابقی طلب موسسه به حساب بانک واریز شد ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/15

بانک

                     بدهکاران

بابت واریز تتمه حق ثبت نام در کلاس های آموزشی در فروردین ماه به حساب بانک

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

درس 9 هزینه

هزینه :

بنظر می رسد برای ادامه مطالب آموزشی بایستی با دو مفهوم جدید هزینه و درآمد بیشتر آشنا بشوید ابتدا درباره هزینه خواهم گفت و در درس بعد درباره درآمد صحبت خواهیم کرد.

هزینه به شکل زیر تعریف می شود:

عبارت است از كاهش در سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) بجز موارد مرتبط با برداشت های صاحبان سرمایه می باشد به عبارت دیگر هزینه شامل بهای اشیا و خدماتی است كه برای بدست آوردن درآمد بایستی پرداخت شود. مانند هزینه آب و برق و تلفن، اجاره و …
به شكل ساده تر می توان گفت درآمد یك عامل مثبت و هزینه یك عامل منفی برای بدست آوردن سود می باشد.

حال با توجه به مطالب بالا مثال قبل را با هم ادامه می دهیم:

1- فرض كنیم حسن در تاریخ 92/1/30 مبلغ 1.000.000 ریال بابت اجاره فروردین ماه محل شركت بوسیله چک پرداخت نماید.

2- فرض كنیم محمد در تاریخ 92/2/5 مبلغ 500.000 ریال بابت قبض گاز شركت را بوسیله چک پرداخت نماید.

تجزیه و تحلیل:
باید توجه داشت كه هزینه ماهیت بدهكار دارد در رویداد مالی بالا از یك طرف حساب های هزینه اجاره و تلفن افزایش پیدا كرده اند، پس بدهكار می شوند و از طرف دیگر برای پرداخت هزینه های مذكور یك دارایی كاهش پیدا كرده پس حساب های بانك  و صندوق بستانكار می شوند.

ثبت های حسابداری آن ها بصورت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

ثبت 1:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/1/30

هزینه اجاره

                     بانک

بابت پرداخت اجاره فروردین ماه دفتر شرکت توسط حسن

1.000.000

 

 

1.000.000

 

ثبت 2: 

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/2/5

هزینه گاز

                     بانک

بابت پرداخت اجاره فروردین ماه دفتر شرکت توسط حسن

500.000

 

 

500.000

 

واژگان حسابداری در انگلیسی 1

واژگان حسابداری در انگلیسی :

به نظرم رسید كه شاید بهتر باشه برای تنوع تعدادی معنی واژگان حسابداری در انگلیسی را برای علاقمندان به این رشته قرار بدم چون خوشبختانه منابع و سایت های انگلیسی حسابداری موجود در اینترنت خیلی زیادن و اگر كسی علاقمند باشه خیلی میتونه استفاده كنه این رو میتونین با سرچ كردن به دنبال كلمه ACCOUNTING به وضوح ببینید.

حسابداری

Accounting

حسابدار

Accountant

دارایی

Asset

بدهی

Liability

سرمایه

Capital

سود

Benefit

هزینه

Expense

فروش

Sale

خرید

Purchase

دارایی ثابت

Fixed Asset

نقد

Cash

درس 8 خرید دارایی ثابت مشهود

خرید دارایی ثابت مشهود :

دارایی ثابت مشهود یک نوع دارایی است که شرکت آن را برای خرید و فروش نگهداری نمی کند بلکه برای استفاده خود آنها را خریداری کرده است. مثل: میز، صندلی، کامپیوتر، ماشین آلات، وسایط نقلیه و … و به همین جهت نمی توان آنها را به حساب خرید و یا هزینه ثبت کرد و بایستی به مرور زمان و استفاده، مبالغ آنها را به هزینه جاری منظور نمود. البته راجع به این دو (خرید و هزینه) بعداً صحبت خواهد شد.

فرض کنید که آقای محمد در تاریخ 7 فروردین تعدای کامپیوتر، میز و صندلی اداری (اثاثیه) به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت شرکت خریداری نماید و وجه آنرا از طریق بانک پرداخت می نماید.

تجزیه و تحلیل:
موارد خریداری شده اثاثیه هستند که نوعی دارایی به حساب می آید و اصطلاحاً به آن دارایی ثابت مشهود می گویند. بنابراین با توجه به تعریف دارایی، چون خرید دارایی انجام پذیرفته است پس حساب اثاثیه اداری بعنوان یک دارایی افزایش یافته (بدهکار) و از آن طرف دیگر چون جهت خرید آن از یک دارایی دیگر بنام بانک استفاده شده است بنابراین حساب بانک کاهش یافته است (بستانکار).

ثبت حسابداری که بایستی در دفتر روزنامه انجام شود به شرح زیر است:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/1/7

اثاثیه اداری

                     بانک

بابت ثبت خرید اثاثیه اداری توسط محمد

2.000.000

 

 

2.000.000

 

* دارایی ثابت مشهود (اموال ماشین آلات و تجهیزات) دارایی هایی هستند که خرید آنها جهت استفاده در شرکت بوده یعنی برای فروش نمی باشند و دارای عمر طولانی بوده و ضمناً استهلاک پذیر هم هستند.

درس 7 سرمایه گذاری اولیه

سرمایه گذاری اولیه :

شروع کار هر شرکت معمولا با سرمایه گذاری است. یعنی شرکا مبلغی رو به عنوان سرمایه در نظر می گیرند و پس از ثبت شرکت و واریز سرمایه شروع به فعالیت می کنند. ممکنه سرمایه گذاری اولیه علاوه بر نقد به صورت غیر نقدی باشه. مثلا یکی از شرکا یک وسیله نقلیه در اختیار شرکت بگذاره و یا یک ساختمان به عنوان دفتر به نام شرکت بکنه و …

حالا با توجه به مطالبی که گفته شد برای فهم بهتر با یک مثال ساده شروع می کنیم.
مثال ۱:
رویداد مالی زیر در برای شروع فعالیت شرکت الف انجام شده است.
محمد و حسن درفروردین ماه تصمیم به تأسیس شرکت الف گرفتند. پس از ثبت شرکت محمد در 5 فروردین یک حساب جاری در بانک ملی به نام خود و شریکش افتتاح می كند و مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه شرکت به آن حساب واریز می نماید.

تجزیه و تحلیل:
با تأسیس شرکت، یك واحد اقتصادی كه به آقایان محمد و حسن تعلق دارد و با شخصیت حقوقی مستقل از آنها ایجاد می شود.

با افتتاح حساب جاری و واریز مبلغ  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به این حساب، در شرکت یك قلم دارائی به نام نقد و بانك ایجاد می گردد که طرف مقابل آن حساب سرمایه است.

ثبت حسابداری آن به شکل زیر در دفتر روزنامه نوشته می شود:

تاریخ

شرح

بدهکار

بستانکار

92/1/5

بانک

                     سرمایه

بابت سرمایه گذاری اولیه محمد و حسن

50.000.000

 

 

50.000.000

 

* طبق اصول حسابداری، شرکت بعنوان یک شخصیت حقوقی و مستقل از شخصیت سرمایه گذاران و اداره کنندگان آن است که در این باره بعداً بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

 

درس 6 حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی

حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی :

حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی است كه ورودی آن داده ها و اطلاعات و اسناد معاملات مالی است كه پس از پردازش به شكل خروجی صورت های مالی و گزارشات مختلف از سیستم خارج می شوند.

 چرخه حسابداری:

اطلاعات مالی در یك سیستم حسابداری و بر اساس تعریف حسابداری برای رسیدن به نتیجه نهایی یعنی گزارش دهی بایستی مراحل زیر را طی كند.

1- شناسایی و ثبت معاملات و رویدادهای مالی در اسناد حسابداری
2- نوشتن در معاملات در دفتر روزنامه
3- انتقال مانده ها از دفتر روزنامه به دفتر كل
4- تهیه تراز آزمایشی
5- انجام ثبت های اصلاحی لازم
6- بستن حساب های موقت و دائم در پایان سال
7- تهیه صورتهای مالی
8- مجدداً گشایش حساب های دائم بسته شده درسال بعد

درس 5 تعاریف اولیه حسابداری

تعاریف اولیه حسابداری:

برای شروع حسابداری عملی دانستن تعدادی تعاریف و اصطلاحات ضروری به نظر میرسه بخاطر همین سعی کردم تعاریف اولیه حسابداری رو به شکلی ساده در زیر برای شما ارائه بدم.

دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع رویداد در این دفتر به شكل خاصی كه بعداً خدمتتان خواهم گفت ثبت می شوند.

دفتر كل : معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یك بار به دفتر كل منتقل می شوند.

حساب : به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، كه در یك دارائی خاص یا یك بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یك دوره زمانی معمولاً یك سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالی است.

حساب به شكلT  : معمولا برای خلاصه كردن یک حساب از شكل T استفاده می شود كه به سمت راست آن بدهكار و به سمت چپ آن بستانكار می گویند.

 

عنوان حساب ……………….

بدهکار

بستانکار

 

 

 

 
بدهكار : سمت راست هر حساب را بدهكار یا گیرنده انتفاع می گویند.

بستانكار : سمت چپ هر حساب را بستانكار یا دهنده انتفاع می گویند.

دارایی : شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند كه انتظار میرود در آینده منافعی برای مالک یا مالكان آن داشته باشد.

بدهی : به حقوق (جمع حق) مالی اشخاص غیر از مالكان نسبت به دارائی های یك واحد اقتصادی را بدهی می گویند.

سرمایه : حق یا ادعای مالك یا مالكان نسبت به دارائی های یك واحد تجاری را می گویند.

سال مالی : در حسابداری معمولاً یك سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میكنند ولی گاهی از دوره های 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز استفاده می شود كه به آن ها دوره مالی می گویند.

معادله حسابداری : دارائی = بدهی + سرمایه (راجع به این معادله صحبت خواهم کرد)

ثبت : عبارت است از نگارش حسابداری یك رویداد مالی در حساب های مربوطه به شكلی خاص.

در رابطه با همه این موارد در درس های آینده به طور مفصل توضیح خواهم داد.

موفق باشید