ماه: اردیبهشت ۱۳۹۳

قانون تجارت باب دوم

قانون تجارت :

در اين پست فصل اول از باب دوم قانون تجارت رو به شرح زیر تقدیم می کنم:

باب دوم دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول دفاتر تجارتی

ماده 6 – هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :

1 – دفترروزنامه.

2 – دفتركل.

3 – دفتردارائی.

4 – دفتركپیه.

ماده 7 – دفترروزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطوركلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود برداشت می كند در آن دفترثبت نماید.

ماده 8 – دفتركل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفترروزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداكرده هر نوعی را درصفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

ماده 9 – دفتردارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده 10 – دفتركپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

تبصره – تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.