ماه: مهر ۱۳۹۳

چرخه حسابداری

accounting_cycle

چرخه حسابداری 

یک چرخه حسابداری معمولا شامل مراحل زیر است:

۱- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادھای مالی
۲- تجزیه و تحلیل رویدادھای مالی و تنظیم سند حسابداری
۳- ثبت رویدادھای مالی در دفتر روزنامه
۴- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
۵- تھیه تراز آزمایشی
۶- اصلاح حساب ھای دفتر کل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
۷- تھیه تراز آزمایشی اصلاح شده
۸- بستن حساب ھای موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
۹- تھیه صورت ھای مالی
۱۰- تھیه تراز آزمایشی اختتامی